برای مشاهده پاسخ هر چیستان روی آن کلیک کنید:

 
آن چیست که آسمانش سبز است و شهرش قرمز و مردمانش سیاه ؟
آن چیست که چهار پا است ولی قادر به راه رفتن نیست ؟
راه می ره بیابون، بار می کشه فراوون، خار می خوره به جای نون.
چه پرنده ايست که اگر آن را وارونه کنند در آب شنا می کند؟
آن چیست که تولد دارد اما مرگ ندارد؟
روی زمین نیستم، یک جا نمی ایستم؛ اگر گریستم بهار می شود.من چیستم؟
آن چیست که یک پا دارد و یک چشم؟
آن چیست که اگر آب بنوشد باید از جهان چشم بپوشد؟
آن چیست که هم روی دامن است هم نام یک کشور است؟
آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟
آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟
آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟
آن چیست که سفید است اما برف نیست، ریشه دارد درخت نیست؟
آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟
آن چیست که هم بچه آن را دارد و هم تفنگ؟
آن چیست لباس سیاهی به تنش، کلاه سبزی به سرش؟
آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟
آن چیست که یک پا دارد و هزار دست؟
آن چیست که اگر انگشت در چشم هایش کنیم دهان باز می کند؟
حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟
بیشتر ...