آزمایشگاه: 

اهداف آموزشی در آزمایشگاه  

1-آشنایی دانش آموزان با گرایش های مختلف علوم تجربی (شیمی ،فیزیک،زیست)از طریق کسب تجربه های مشهود.

2-دانش آموز بتواند در مورد آنچه در کتاب های درسی خوانده است کاربردهایی در زندگی شخصی خود بیابد.

3-با توجه به آشنایی با پیچیدگی و دشواری  تولید مواد و  انرژی  به صرفه جویی و هدر ندادن وقت و منابع توجه کند.

4-موضوع های علمی را بتواند تجزیه و تحلیل کند.

5-از طریق توجه به نکات ایمنی و آموزش آنها  در محیط آزمایشگاه، دانستن و عمل به نکات ایمنی را در تمام مراحل زندگی ملکه ذهن خود سازد.

6-تمرین نحوه فعالیت گروهی و مسئولیت پذیری و مشاهده عینی شعار یک نفر برای همه ،همه برای یک نفر

7-تمرین پذیرش نظر مسول گروه  به عنوان فصل الخطاب و تمرین جهت تعامل صحیح با سر گروه 

8-از طریق خواندن دستور العمل آزمایش و انجام آن طبق دستور العمل داده شده ،قرائت فارسی و درک مطلب دا نش آموزان ارتقا یابد

اما هدف غایی در آموزشهای این بخش آن است که فرد از طریق مشاهده نظام مند هستی به وجود ناظم آن پی ببرد.

 امکانات موجود در آزمایشگاه

تمام وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایشهای مربوط به علوم تجربی در حیطه سنی دانش آموزان ابتدایی به تعداد گروه ها موجود می باشد. همچنین وسایلی نظیر میکروسکوپ هاو... نیز جهت بهره برداری موجود می باشد.

از نظر نرم افزاری نیز نرم افزار های شبیه ساز نظیر کیمیا و.... جهت شبیه سازی آزمایشات موجود و در حال بهره برداری  می باشند.
دانش­ آموز محوری

سعی و تلاش ما این است که تا آنجا که امکان دارد تمام امور توسط دانش آموزان صورت گیرد. و نقش مسئول آزمایشگاه به عنوان راهنما و هدایت گر  کلی روند انجام امور خلاصه شود.

دانش آموزان بر اساس برنامه آموزشی آزمایشگاه در ساعات و زنگ های مقرر طبق جدول ازپیش تعین شده در آزمایشگاه حضور می یابند. و حضور آنها در ساعات دیگر جهت تحقیق و یا پرسش و ... در ساعات دیگر مقدور می باشد.