کلاس ها:
دبستان عمار دارای هجده کلاس درسی است که تمامی این کلاس ها به رایانه و ویدئو پروژکتور جهت کمک به یادگیری بهتر دروس مجهز شده است.