شورای دانش آموزی

 
 
 
 

شورای دانش آموزی

   
شرح وظایف شورای دانش آموزی :
 

1-  بهره وری از شیوه نامه های پرورشی وآموزشی ومراقبت بر همسویی فعالیت های شورای
دانش آموزی  وکمیته های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس.:

2-بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان  در فعالیت های آموزشی وپرورشی واجرایی مدرسه وارائه پیشنهادبه مدیرمدرسه .

3-همکاری در برنامه ریزی واجرای مناسبت های مذهبی وانقلابی در مدرسه.

4-اداره نشریه های دانش آموزی مدرسه

5-همکاری  درارتقاء مهارت فرهنگی ، هنری ، علمی و ورزشی دانش آموزان وبرگزاری مسابقات مربوطه

6-همکاری با معاون پرورشی  مدرسه در اجرای برنامه ها و فعالیت های پرورشی

7-همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نماز خانه مدرسه

8-همکاری در تقویت هویت دینی و انقلابی و ملی دانش آموزان

9-همکاری در امورانضباطی مدرسه

10-دعوت از دانش  آموزان  برای همکاری با شورا در پیشبرد فعالیتهای پرورشی وآموزشی

11-شرکت موردی در جلسات شورای مدرسه وانجمن اولیاء و مربیان

12-ارائه پیشنهاد  به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش آموزانی که مشارکت فعال در امور اجرایی، آموزشی و پرورشی مدرسه داشته اند.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
اصول شوراهای دانش آموزی :
 

1-    از ایجاد رقابت های ناسالم و مخرب در فعالیت های دانش آموزی پرهیز گردد.

2-  کلیه  ی تصمیم های شورای دانش آموزی باید در چارچوب قوانین ومقررات جاری آموزش وپرورش باشد واز طریق مدیر مدرسه و معاون پرورشی پیگیری و دنبال گردد.

3-  شورای دانش آموزی در مدارس نقش تصمیم سازی واجرایی دارد در زمینه ی اموراجرایی ، قبل از هرگونه اقدامی لازم است هماهنگی های لازم با مدیر و معاون پرورشی مدرسه  به عمل آید.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ترکیب اعضاء شورای دانش آموزی :
 

1-  تعداد اعضای شورای دانش آموزی هر مدرسه متناسب  با تعداد دانش آموزان همان مدرسه  خواهد بود ، بدین ترتیب که در مدارس با جمعیت 250 دانش آموز 5 نفر، از 250 تا 350 دانش آموز 7نفر و از 350 دانش آموز به بالا 9 نفر به عنوان اعضای اصلی انتخاب  می شوند. درهرمدرسه 2 نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می گردند.

             شورای دانش آموزی در هر مدرسه، در اولین جلسه ی خود 3 نفر را به ترتیب  به عنوان مسئول، معاون ومنشی شورا انتخاب می نماید.