آموزگاران پایه اول

 
خانم رحیمی - کلاس 1/1
کاردانی آموزش ابتدایی
با بیش از 23 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: M.Rahimi@ammar10.ir
خانم حلاجی - کلاس 1/2
کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی
با بیش از 11 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Halaji@ammar10.ir
خانم رحیمی - کلاس 1/3
کارشناسی علوم تربیتی
با بیش از 10 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: F.Rahimi@ammar10.ir
خانم بیگدلی - کلاس 1/4
کاردانی علوم تجربی
با بیش از 17 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Bigdeli@ammar10.ir
 
 

آموزگاران پایه چهارم

 
خانم ماهریان - کلاس 4/2
کاردانی زبان و ادبیات فارسی
با بیش از 18 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Maheriyan@ammar10.ir
 
 
 
خانم حبیبی - کلاس 4/1
کارشناسی آموزش ابتدایی
با بیش از 24 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Habibi@ammar10.ir
 
 
 
خانم خورشیدی - کلاس 4/3
کارشناسی آموزش ابتدایی
با بیش از 26 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Khorshidi@ammar10.ir
 
 

آموزگاران پایه دوم

 
خانم لشگری - کلاس 2/1
کاردانی آموزش ابتدایی
با بیش از 18 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Lashkari@ammar10.ir
 
 
 
خانم شهسواری - کلاس 2/2
کارشناسی علوم تربیتی
با بیش از 10 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Shahsavari@ammar10.ir
 
 
 
 
خانم نوری زاده - کلاس 2/3
کاردانی اقتصاد
با بیش از 30 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Noorizadeh@ammar10.ir
 
 

آموزگاران پایه پنجم

 
خانم سبزواری - کلاس 5/1
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
با بیش از 4 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Sabzevari@ammar10.ir
 
 
 
خانم رجب پور - کلاس 5/2
کارشناسی آموزش ابتدایی
با بیش از 24 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Rajabpoor@ammar10.ir
 
 
 
خانم وصفی-کلاس 5/3
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزش
با بیش از 8 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Vasfi@ammar10.ir
 
 

آموزگاران پایه سوم

 
خانم رشیدی - کلاس 3/1
کارشناسی تربیت مربی
با بیش از 10 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Rashidi@ammar10.ir
 
 
 
خانم پاکدامن - کلاس 3/2
کارشناسی علوم تربیتی
با بیش از 16 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Pakdaman@ammar10.ir
 
 
 
 
خانم قربان پور- کلاس 3/3
کارشناسی آموزش ابتدایی
با بیش از 23 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Ghorbanpoor@ammar10.ir
 
 

آموزگاران پایه ششم

 
خانم گل محمدی-کلاس 6/1
 کارشناسی علوم قرآن و حدیث
با بیش از 25 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Golmohammadi@ammar10.ir
 
 
 
خانم قاسم زاده - کلاس 6/2
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
با بیش از 9 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Ghasemzadeh@ammar10.ir
 
 
 
خانم رضا - کلاس 6/3
کارشناسی مطالعات اجتماعی
با بیش از 24 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
رایانامه: Reza@ammar10.ir