معاون آموزشی(پایه های اول و دوم)

 
 
 
خانم مسیح آبادی
کارشناسی
با بیش از 21 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
 
رایانامه: Masihabadi@ammar10.ir
 
 

معاون آموزشی(پایه های سوم و چهارم)

 
خانم قدیری
کارشناسی حسابداری
با بیش از 23
سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Ghadiri@ammar10.ir
 
 

معاون آموزشی(پایه های پنجم و ششم)

 
 
 
آقای میری
کارشناسی روانشناسی
با بیش از 14 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Miri@ammar10.ir
 
 

معاون پرورشی

 
آقای رضوی
کارشناسی دینی و عربی
با بیش از ... سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Razavi@ammar10.ir
 
 

درج مطلب

 
خانم حسینی
کارشناسی ارشد
با بیش از ... سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Hoseyni@ammar10.ir
 
 

معاون اجرایی

 
خانم شریفی
کارشناسی
با بیش از ... سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Sharifi@ammar10.ir
 
 

مربی بهداشت

 
خانم خسروی
کارشناسی فیزیولوژی-فیزیک
با بیش از 25 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Khosravi@ammar10.ir
 
 

مستخدمین دبستان

 
آقای درویش
 
آقای ملکی